Inschrijfvoorwaarden

Hoe werkt het inschrijven voor een kavel of kluspand?

Op een werkdag die van tevoren wordt aangekondigd via de website en via de digitale nieuwsbrief, wordt van 9.00 tot 24.00 uur een inschrijfformulier op de homepage van de website www.ikbouwindenhaag.nl geplaatst voor een bepaalde locatie.

Inschrijfformulier

Op het formulier moeten diverse antwoorden over uw persoonsgegevens worden ingevuld, zoals naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, e-mailadres en nummer en type van uw (geldige) legitimatiebewijs.

Na het invullen drukt u op ‘verstuur’, dan komt uw formulier binnen op een e-mailadres van de gemeente. U krijgt onmiddellijk een (automatische) bevestiging van ontvangst. Formulieren die na 24:00 uur van die dag binnenkomen bij de gemeente worden niet meer geaccepteerd. U ontvangt wel een automatische bevestiging maar de volgende ochtend zal u worden bericht dat uw inschrijving niet geldig is.

Loting

De geldige inschrijvingen worden vervolgens doorgestuurd naar de notaris. De notaris bepaalt via loting de volgorde waarop de belangstellenden die zich aangemeld hebben een optie mogen nemen. Enkele dagen nadat u zich hebt ingeschreven krijgt u een e-mail met daarin uw volgnummer, dat door de loting is bepaald. De hoogte van uw volgnummer bepaalt of u wordt uitgenodigd voor de optiebijeenkomst.

Optiebijeenkomst

Tijdens de optiebijeenkomst bent u in de gelegenheid een optie op een kavel of kluswoning te nemen. Degene met volgnummer 1 heeft de eerste keuze, volgnummer 2 heeft de tweede keuze enzovoort. Mocht u niet aan de beurt komen tijdens die bijeenkomst of gaat uw keuzekavel net voor uw neus naar iemand anders en wilt u geen andere kavel kiezen, dan komt u automatisch op de reservelijst. U wordt benaderd in het geval er een kavel vrijkomt. Uw volgnummer blijft gehandhaafd voor de reservelijst. Mocht u niet op de optiebijeenkomst aanwezig zijn en hebt u ook niemand gemachtigd, dan vervalt uw lotnummer.

Inschrijfvoorwaarden

Dubbele inschrijvingen zijn niet toegestaan en in de afgelopen 5 jaar mag uw huishouden niet eerder een kavel of klushuis hebben afgenomen of gereserveerd via de Kavelwinkel. Er is slechts één inschrijving per persoon/huishouden mogelijk. Onder huishouden wordt verstaan een alleenstaande dan wel twee of meer personen die een duurzame gemeenschappelijke huishouding (willen) voeren. Dit houdt in dat als u de intentie heeft om een huishouden te voeren op de kavel of in de kluswoning met een persoon die ten tijde van de inschrijving nog op een ander adres woont, slechts 1 van u beiden zich kan inschrijven.

Indien u wordt ingeloot kunt u wel (desgewenst) gezamenlijk de optie nemen (beide personen worden dan op het optieformulier vermeld). Wanneer u de bevestiging van uw inschrijving hebt ontvangen heeft het geen zin u nogmaals in te schrijven. Dubbele inschrijvingen worden verwijderd voordat de formulieren worden doorgestuurd naar de notaris. Het tijdstip van de inschrijving is niet van belang bij de loting. Alle geldige inzendingen hebben gelijke kansen tijdens deze loting.

Bij onvolledige of onjuist ingediende inschrijfformulieren of als niet is voldaan aan vorengenoemde voorwaarden is de inschrijving ongeldig en zal de inschrijving door de gemeente terzijde worden gelegd. Mocht eerst na de loting of zelfs na de optieneming en grondreservering blijken dat een inschrijving ongeldig is, dan kan de eventueel op basis van het lotingresultaat gedane toewijzing worden ingetrokken. U kunt alsdan geen aanspraak maken op restitutie van betaalde vergoedingen zoals de optievergoeding en/of de zekerheidsstelling. Alle overige door u gemaakte kosten in relatie tot het project komen voor uw rekening.

Vanwege de grote belangstelling voor zelfbouw willen we graag zo veel mogelijk mensen de kans geven om hun droomhuis te (ver)bouwen. Indien u al eerder bij de Kavelwinkel een kavel of kluswoning heeft afgenomen of een (grond)reserveringsovereenkomst heeft getekend in de afgelopen vijf jaar, dan is het niet mogelijk om u in te schrijven.

Gegevens niet overdraagbaar

De persoonsgegevens die op het websiteformulier worden ingevuld met daarbij de gegevens van het (geldige) legitimatiebewijs zijn niet overdraagbaar wanneer de optie wordt genomen.

Bedenk dus van tevoren goed wie degene in uw huishouding is die de optie wenst te nemen. Tijdens het nemen van de optie dienen de gegevens overeen te komen met die op het ingevulde website formulier.

Ook gegevens van partners kunnen niet worden overgedragen. Bij het nemen van de optie is het wel mogelijk dat de partner de optie mede ondertekent. Maar de invuller van het websiteformulier is en blijft de eerste optant.